«Եվրոպական Ուսումնասիրություններ» միջմասնագիտական մագիստրոսական ծրագիր PDF Տպել

    

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄԸ և ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Եվրոպագետ, Եվրոպագիտության մագիստրոս


ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

master_of_arts

Մագիստրոսական ծրագրի ընթացքում եվրոպական ուսումնասիրություններ կենտրոնի ուսանողներին տրամադրվում են տարաբնույթ դասընթացներ 21րդ դարի Եվրոպայի և Հայաստանի տնտեսության, քաղաքականության, իրավական համակարգի, մարդու իրավունքների, եվրոպական ինտեգրման և համագործակցության , եվրոպական անվտանգության, եվրոպական համապատասխան կառույցների վերաբերյալ:

Ծրագրի առաջնային նպատակն է Եվրոպական կառույցների, վերջիններիս վարած քաղաքականության, կայուն տնտեսական զարգացման և անվտանգության մեխանիզմներին ծանոթացնելու միջոցով զարգացնել ուսանողների վերլուծական ունակությունները և խնդիրներ լուծելու կարողությունները: Այս մագիստրոսական ծրագրի ընձեռած գիտելիքների և ունակությունների շնորհիվ երիտասարդների աշխատանք ձեռք բերելու հեռանկարները հետազոտության բնագավառում, հանրային ծառայության ոլորտում, պետական ապարատում, միջազգային կազմակերպություններում ավելի ակնհայտ են դառնում: Այսպիսով կրթական այս ծրագրի հիմքում են ընկած Եվրոպական քաղաքականության և ինտեգրման ամբողջական ընկալումը:

 

 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Եվրոպագիտություն մագիստրոսական կրթական ծրագրով ուսումը շարունակել ցանկացող անձիք պետք է ունենան բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (առնվազն բակալավրի աստիճան): Հասարակական գիտությունների մասնագիտությամբ բակալավրի դիպլոմ ունեցող անձինք ընդգրկվում են մագիստրոսական ծրագրում մրցույթային հիմունքներով։ Այլ պրոֆիլի բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ունեցող անձանց թույլատրվում է մասնակցել եվրոպագիտություն մագիստրոսական ծրագրում ընդգրլվելու մրցույթին անհրաժեշտ առարկաների (իրավագիտություն, քաղաքագիտություն, միջազգային հարաբերություններ, տնտեսագիտություն, սոցիոլոգիա, բանասիրություն մասնագիտությունների բակալավրի պատրաստման պետական կրթական չափորոշիչով նախատեսված) քննությունների արդյունքների հիման վրա:    սկիզբ↑

 

graduation_requirements

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Մագիստրոսի աստիճան ստանալու համար Եվրոպագիտություն մագիստրոսական կրթական ծրագրով սովորող ուսանողը ծրագրի ավարտին պետք է ունենա առնվազն 12,00 միջին որակական գնահատական (ՄՈԳ) և պետք է կուտակած լինի 120 կրեդիտ, որից 12 կրեդիտը կազմում է մագիստրոսական ատենախոսությունը:  սկիզբ↑

 

 

 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կենտրոնի գնահատման համակարգը համապատասխանում է Երևանի պետական համալսարանի գնահատման չափանիշներին: Գնահատելիս հաշվի են առնվում հաճախելիությունը, դասընթացների ընթացքում ակտիվ մասնակցությունը, միջանկյալ քննությունները և եզրափակիչ քննությունը:

grade_1

Կենտրոնի նախաձեռնած ցանկացած գործունեության առանցքային մասն է կազմում ուսանողների բարեկեցությունը այդ թվում գնահատման մեխանիզմը (համակարգը): Այսպիսով ուսանողներին տրվող հանձնարարությունները, բանավոր և գրավոր քննությունները և դրանց գնահատումը թույլ է տալիս վստահորեն խոսել ուսանողների ստացած գիտելիքների մասին: Եվ, իհարկե, յուրաքանչյուր ուսանողից ակնկալում ենք պատրաստակամություն և ջանասիրություն իրենց ուսուցման մեջ:  սկիզբ↑

 

ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ

Ուսանողները պետք է հոգան իրենց ուսման վարձի վճարման խնդիրները Եվրոպական ուսումնասիրություններ կենտրոնում սովորելու ընթացքում: Մագիստրոսական ծրագրի ուսանողները Երևանի պետական համալսարանի հետ կնքում են պայմանագիր, որն իր մեջ ներառում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն ինչպես ուսման վճարի, այնպես էլ դասընթացների վերաբերյալ:

Պայմանագրի վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկությունների կարող են ցանոթանալ այստեղ:

Եվրոպական ուսումնասիրություններ մագիստրոսական ծրագրի տարեկան ուսման վարձը կազմում է 750.000դրամ կամ 375.000 դրամ` ըստ կիսամյակի:  սկիզբ↑

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ և ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԸ


Առկա ուսուցմամբ մագիստրոսական ծրագիրը բաղկացած է երկու ակադեմիական տարուց,

curriculum_3

որոնցից յուրաքանչյուրի ընթացքում հնարավոր է կուտակել 60 կրեդիտի: Ուսումնական ծրագիրը բաղկացած է 2 հիմնական բաժիններից` տեսական գիտելիքներ և հետազոտական մաս: 120 ընդհանուր կրեդիտներից 48-ը ձեռք է բերվում հետազոտական աշխատանքի արդյունքում: Ծրագիրը բաղկացած է պարտադիր և կամընտրովի դասընթացներից` հավասարապես բաշխված քաղաքագիտական, տնտեսական, կառավարման կրթաբլոկերի միջև:

Մագիստրոսական ծրագիրն ընդգրկում է Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող Ժան Մոնեի “Եվրոպական ինտեգրում և Հարավային Կովկաս” ծրագրով:       սկիզբ↑

 

Մագիստրոսական ծրագրի դասընթացները հետևյալն են`

 

Եվրոպական ինտեգրման տեսություն և պատմություն /6 կրեդիտ/

Դասընթացն ընդգրկում է եվրոպական ինտեգրման ընթացքի և հեռանկարների վերաբերյալ տեսական և վերլուծական բաղադրիչներ: Դասընթացը հաջողությամբ ավարտած ուսանողը կիմանա եվրոպական ինտեգրման հիմնական քաղաքական տեսությունները և հայեցակարգերը, ինտեգրման դրդապատճառները, ինչպես նաև կկարողանա իրականացնել ԵՄ-ի հարավկովկասյան քաղաքականության վերաբերյալ համապարփակ վերլուծություն:

 

Եվրոպական միության իրավունքի հիմունքներ /6 կրեդիտ/

Առաջարկվող դասընթացը նպատակ է հետապնդում ուսանողներին ծանոթացնել Եվրոպական միության և նրա իրավունքի ստեղծման ու կայացման պատմական նախադրյալներին,Եվրոպական միության իրավունքի էվոլուցիային,Եվրոպական միության իրավունքի սուբյեկտներին, Եվրոպական միության իրավական համակարգի կառուցման հիմնական սկղբունքներին և աղբյուրներին: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում Եվրոպական միության դատարանի որոշումներին:

 

Միջազգային տնտեսագիտության ներածություն /6 կրեդիտ/

§Միջազգային տնտեսագիտության ներածություն¦ դասընթացի շրջանակներում դիտարկվում է զարգացման տեսական և գործնական ասպեկտները և համաշխարհային տնտեսական համակարգի ներկայիս վիճակը: Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա համապարփակ գիտելիք միջազգային տնտեսական հարաբերությունների հիմնական ձևերի (միջազգային առևտուր, կապիտալի միջազգային շարժ, միջազգային ֆինանսական և արժութավարկային հարաբերություններ, աշխատուժի միջազգային միգրացիա) վերաբերյալ:

 

Իրավունքի տեսություն /3 կրեդիտ/

Այս դասընթացն իր մեջ ներառում է պետության և իրավունքի պատմության ուսումնասիրությունը և իրավական ուսումնասիրությունների մեթոդոլոգիական սկզբունքները` զարգացնելով ապագա իրավաբանի բոլոր անհրաժեշտ կարողությունները:

 

Եվրոպական ինտեգրման ներածություն.Մշակութային ասպեկտներ /3 կրեդիտ/

Դասընթացի շրջանակներում հիմնականում ուսումնասիրության են առնվում գլոբալիզացիայի, ինչպես նաև ինտեգրման և վերազգային գործընթացների արդյունքում առաջացած մշակութային մարտահրավերներիը: Դասընթացի հիմնական քննարկվող թեմաներից են Եվրոպական ինքնությունն ընդդեմ ազգային ինքնության, բազմալեզու և բազմամշակութային թեմաների շուրջ ծավալվող բանավեճերը և այլն:

 

ԵՄ ինստիտուտներ և ընթացակարգեր /3 կրեդիտ/

Առաջարկվող դասընթացը նպատակ է հետապնդում եվրոպական իրավունքով մասնագիտացող ուսանողներին ծանոթացնել Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգին, այդ համակարգի բաղադրատարրեր հանդիսացող տարբեր ինստիտուտների և մարմինների գործունեության կարգին, նրանց ներքին կառուցվածքին, իրավասությունների շրջանակին և փոխհարաբերակցությանը, ինչպես նաև այն նախադեպային իրավունքին, որը կարևոր նշանակություն է ունեցել այդ ինստիտուտների և այլ մարմինների իրավաբանական կարգավիճակի վրա:

Հատուկ ուշադրություն է դարձվում այն ընթացակարգերին, որոնց միջոցով Եվրոպական միության ինստիտուտները և այլ մարմինները իրականացնում են իրենց իրավասությունները:

 

Եվրոպական քաղաքացիական հասարակություն /3 կրեդիտ/

Դասընթացը ներառում է Եվրոպական քաղաքացիական հասարակության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող հիմնահարցերի համեմատական վերլուծությունները: Դասընթացի շրջանակներում ներկայացվում են ԵՄ անդամ երկրներում քաղաքացիական հասարակության համակարգի կայացման օրինաչափությունները, ինչպես նաև` ինստիտուտցիոնալ, արժեքային, մշակութային ենթահամակարգերի կառուցվածքային-գործառնական ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները:

 

Եվրոպական միասնական շուկայի իրավական կարգավորումը /3 կրեդիտ/

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ԵՄ շուկյում ապրանքների ազատ շրջանառության իրավա-կան կարգավորումը, ԵՄ ընդհանուր քաղաքականությունը, ինչպես նաև ԵՄ մաքսային ռեժիմները։

Դասավանդման ընթացքում հատուկ ուշադրություն է դարձվում ԵՄ նախադեպային իրավունքին, դասընթացի առանձին հիմնախնդիրներին վերաբերող եվրոպական դատական պրակտիկային։

 

Մասնագիտական թարգմանություն /անգլերեն /3 կրեդիտ/

Մասնագիտական թարգմանություն դասընթացն ընդգրկում է հետևյալ բաժինները. իրավաբանական անգլերենի բովանդակությամբ, ԵՄ ինտեգրման և ԵՄ կառույցների գործունեության մասին տեքստեր, իրվաբանական անգլերենի, ԵՄ ինտեգրման և ԵՄ կառույցների գործունեության վերաբերյալ բառապաշար, գրավոր, բանավոր, լսողական վարժություններ, կարճ տեսաֆիլմերի դիտում, քննարկում, մասնագիտական թարգմանություն ` անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն, գործարար, պաշտոնական բնույթի հաղորդակցություն, գործարար բնույթի, պաշտոնական նամակագրություն, ԵՄ կառույցների, եվրոպական մշակույթի, գրականության վերաբերյալ քննարկումներ, զեկուցումներ:

 

Մասնագիտական թարգմանություն /ֆրանսերեն /3 կրեդիտ/

Ֆրանսերեն լեզվով մասնագիտական թարգմանություն առարկայի դասավանդման ընթացքում հիմնականում օգտագործվում է Ֆրանսիայի Արտաքին գործերի նախարարության ’’Ֆրանսիա’’- ֆրանսիական փաստաթղթեր գիրքը, որը հարուստ նյութ է տալիս երկրի, նրա պատմության, պետության ու քաղաքական կյանքի վերաբերյալ, Ֆրանսիան միջազգային հանրության մեջ, ֆրանսիական հասարակական, տնտեսական, կրթական, գիտական ու մշակութային համակարգերին վերաբերող բազմաբնույթ հոդվածներ: Օգտագործվում են նաև Ինտերնետային թարմ նյութեր, ինչպես նաև ֆրանսիական թերթերից ու ամսագրերից վերցված առավել մատչելի հոդվածներ:

 

ԵՄ անվտանգության և պաշտպանության քաղաքականություն /3կրեդիտ/

Դասընթացը հանդիսանում է եվրոպական անվտանգության ուսումնասիրությունների բաղադրիչը, համակցում է ԵՄ-ի ԸԱՊՔ-ի վերաբերյալ տեսական, փաստական և վերլուծական գիտելիքներ: Այն ներառում է եվրոպական անվտանգության հիմնային բազային հայեցակարգային մոտեցումները, Երկրորդ աշխարհամարտից հետո եվրոպական անվտանգության ճարտարապետության զարգացման և դրա միտումների վերաբերյալ պատմաքաղաքական վերլուծություն: Դասընթացը ներառում է նաև ԵՄ-ի ԸԱՊՔ իրավական և ինստիտուցիոնալ զարգացման հիմնատարրերը, Եվրոպական անվտանգության ռազմավարության, ԵՄ-ի արագ արձագանքման ուժերի, ԵՄ-ի ռազմաքաղաքական բաղադրիչի, եվրոպական միասնական ռազմարդյունաբերության ձևավորման, ԵՄ-ՆԱՏՕ, աշխարհաքաղաքական առաջատար ուժային կենտրոնների հետ ԵՄ-ի հարաբերությունների հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները և այլն:

 

<<Aquis communitaires >>-ի ծանոթացում / 3 կրեդիտ/

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Եվրոպական Ընկերակցության ներքին իրավական համակարգի առանձնահատկությունները: Դասընթացի /aquis communitaires/ շրջա­նակ­նե­րում ու­սում­նա­սիր­ման ա­ռար­կա են հան­դի­սա­նա­լու ԵՄ ան­դամ պե­տութ­յուն­նե­րի միջև այն­պի­սի բնա­գա­վառ­նե­րի ի­րա­վա­կան կար­գա­վոր­ման ա­ռանձ­նա­հատ­կութ­յուն­նե­րը, ինչ­պի­սիք են ապ­րանք­նե­րի, ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի, կա­պի­տա­լի, ան­ձանց ա­զատ տե­ղա­շար­ժը, շրջա­կա մի­ջա­վայ­րի պաշտ­պա­նութ­յու­նը, ֆի­նան­սա­կան ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րը, մաք­սա­յին քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը, է­ներ­գե­տի­կան և տրանս­պոր­տա­յին քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը ու այլ բնա­գա­վառ­ներ։

 

Համաշխարհային տնտեսություն ԵՄ և ՀՀ արտաքին համագործակցություն / 3 կրեդիտ/

Դասավանդվող առարկայի ուսումնական ծրագիրն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները. միջազգային տնտեսագիտություն և ԵՄ տնտեսագիտություն առարկաներ; տնտեսական քաղաքականության սկզբունքները և գործիքները, տնտեսական աճ, գլոբալացում, միջազգային տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ, տնտեսական ինտեգրման տեսություն, միջազգային զարգացման և ֆինանսական կազմակերպությունները, տնտեսական զարգացման քաղաքականությունը, մաքսային միություններ, ընդհանուր շուկաներ, ռեգիոնալ և միջազգային շուկաներ, հանրային ֆինանսներ, ֆիսկալ ինտեգրում, դրամավարկային քաղաքականություն, տնտեսական և ֆինանսական ցիկլեր և ճգնաժամ, մրցակցություն և մրցունակություն, մենաշնորներ, միջազգային ներդրումներ, ֆինանսական քաղաքականություն:

 

Անգլերենը ակադեմիական նպատակների համար /3 կրեդիտ/  

Դասընթացի նպատակն է խորացված ուսուցանել նեղ մասնագիտական անգլերեն (Professional English), եվրոպական ուսումնասիրությունների առարկայական բովանդակության տիրույթում։ Ուսանողները կտիրապետեն գիտական երկխոսության համար պահանջվող հիմնական մասնագիտական բառապաշարին և տերմիններին , կկարողանան ազատ զրույց վարել և քննարկել մասնագիտական ոլորտին առնչվող թեմաների շուրջ:

 

Մարդու հիմնարար իրավունքները,եվրոպական քաղաքացիությունը և անդամ չհանդիսացող պետությունների անձիք ԵՄ-ում/ 3 կրեդիտ/  

Այս ծրագիրը կենտրոնացել է ԵՄ-ում մարդու իրավունքների պաշտպանության և Եվրոպական քաղաքացիության գաղափարի վրա հատկապես Լիսաբոնի պայմանագրից հետո: Ծրագրի ընթացքում մենք կհետևենք Եմ-ում մարդու իրավունքների պաշտպանության պատմությանը, ուսումնասիրելով Եվրոպական արդարադատության դատարանի նախադեպային իրավունքի հավաքածուն: Այս համատեքստում մենք կքննարկենք Եվրոպական դատարանի իրավունքի և ազգային իրավունքի միջև փոխհարաբերությունները, 4 ազատությունները և այլն:

 

Հանրային կառավարման սկզբունքները եվրոպական պետություններում /3կրեդիտ/  

Այս դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել հանրային կառավարման տեսության և պրակտիկայի մեջ արդի խնդիրները, մասնավորապես ուշադրություն կդարձվի հանրային կառավարում-քաղաքականություն փոխհարաբերությանը: Դասընթացը կուսումնասիրի պետական և մունիցիպալ կառավարման մեթոդաբանական հիմքերը, ժամանակակից պետական և հանրային կառավարման համակարգերը:

 

Միջազգային իրավունք / 3կրեդիտ/  

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ միջազգային հանրային իրավունքի համակարգի, դրա սուբյեկտների, աղբյուրների, հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ, միջազգային-իրավական պատասխանատվության հետ կապված հարցեր, պատկերացում կազմել միջազգային իրավունքի հիմնական ինստիտուտների և ճյուղերի բովանդակության վերաբերյալ:

 

Եվրոպական Հարևանության Քաղաքականություն /3 կրեդիտ/

Առարկայի շրջանակներում ուսումնասիրության են ենթարկվելու Եվրոպական հարևանության քաղաքականության (ԵՀՔ) ծագումը, առանձնահատկությունները և զարգացման հեռանկարները` շեշտադրելով տարածաշրջանային ուղվածությունները, մասնավորապես Արևելյան Գործընկերությունը և Միջերկրածովյան միությունը:

 

ԵՄ արտաքին կապերի իրավական ասպեկտները /3 կրեդիտ/

Առակրան ենթադրում է ուսանողների մոտ ԵՄ ինստիտուցիոնալ համակարգի և ԵՄ արտաքին հարաբերություների բովանդակության նախնական իմացություն:   Առարկայի շրջանակներում ուսումնասիրության են ենթարկվելու Եվրոպական ընկերակցության և Եվրոպական միության անդամ չհանդիսացող պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ հարաբերությունների իրավական ասպեկտները:

 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունք / 3 կրեդիտ/

Դասընթացի շրջանակում ուսումնասիրվելու են Եվրոպայում գործող մարդու իրավունքների պաշտպանության դատական մեխանիզմները, մասնավորապես, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի ձևավորումը, դրա գործունեության նպատակները, իրավազորությունները, կառուցվածքը, գործունեության կարգն, պրակտիկան ու նախադեպային իրավունքը, Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայով երաշխավորված իրավունքներն ու դրանց պաշտպանության սահմանները:

 

Եվրոպական տնտեսական ինտեգրում և ԵՄ տնտեսագիտություն /3կրեդիտ/

Դասավանդվող առարկայի ուսումնական ծրագիրն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները.

ԵՄ տնտեսական ինտեգրման պատմություն, ԵՄ մակրոտնտեսական զարգացումները, ԵՄ տնտեսական ինտեգրման տեսական հիմքերը և չափանիշները, ԵՄ բյուջեն և բնութագրային առանձնահատկությունները, ԵՄ դրամային միությունը և միասնական արժույթը, միասնական շուկաներ: ԵՄ տնտեսական քաղաքականությունը` մրցակցային, արձյունաբերական, հարկային, տրանսպորտի, էներգիային, գյուղատնտեսության, սոցիալական, ռեգիոնալ և առևտրի զարգացման ոլորտներում; ԵՄ-ն և զարգացող երկրների տնտեսական հարաբերությունները, նոր հարևանության քաղաքականություն և դրա գործիքները, արևելյան գործընկերություն, ՀՀ և ԵՄ տնտեսական և ֆինանսական համագործակցությունը:

 

Եվրոպական իրավական ավանդույթների զարգացումը անտիկ ժամանակաշրջանից 21-րդ դար /3 կրեդիտ/

Այս ծրագիրը պարունակում է Եվրոպական իրավական ավանդույթների և զարգացումների ամբողջությունը: Այն ընդգրկում է հռոմեական կայսրության իրավունքից մինչև Եվրոպական Միության   և Եվրոպական խորհրդի հաստատությունների ձեռքբերումներից ամբողջական Եվրոպական իրավական հենք ստեղծելու գաղափարը: Հատուկ շեշտադրման տակ կդրվի իրավական ավանդույթներն ու զարգացման սահմանները, որոնք ձևավորվել են ներկայիս Եվրոպայի իրավական գաղափարախոսություններով:

սկիզբ↑